2 mas 2015 - 2 mas 2016 : Kanmarad Sony, nou pap kapab konble vid ou kite, men rèv ou ap kontinye donnen lespwa ak lavi jouk dèyè mòn

SAKS mete kanpe yon laboratwa depanaj teknik nan zafè emetè pou sèvi radyo kominotè yo

Publié le 30 novembre 2012

Apre plis pase twa (3) lane refleksyon ak aksyon sou pwojè pou mete kanpe yon laboratwa teknik nan sèvis radyo kominotè yo, Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal (SAKS) rive fè pwojè sa a tounen yon reyalite jounen jodi a. Laboratwa sa a rive mete kanpe jou ki te 11 oktòb 2012 la apre yon seyans twa (3) jounen fòmasyon ak akonpayman, mete sou sa plizyè lòt gwo sesyon fòmasyon sou teknik depanaj emetè ekip la te deja resevwa nan sans sa a sou peryòd yon lane (soti 2008 pou rive 2009 pase a).

Poukisa yon laboratwa teknik nan SAKS ? Ki itilite yon zouti konsa ?

Radyo kominotè yo ap rankontre yon seri pwoblèm nan sa ki konsènan emetè, konpresè, ak diferan lòt kalte materyèl yo ki pa sispann ap tonbe anpàn chak fwa. Nan sans sa a, menm pi piti nan fonksyònman teknik radyo yo pa rive garanti. Mete sou sa, radyo kominotè yo pa dispoze resous moun ki gen konpetans pou pote repons ak diferan pwoblèm sa yo e resous sila yo, pa twò disponib sou mache kominikasyon an.

JPEG - 12.2 ko

Pou reponn ak diferan bezwen sa yo, SAKS te konprann nesesite pou garanti yon sèten fonksyònman ak estabilite teknik nan radyo kominotè yo. Konsa SAKS t ap flechi chak jou nan lide pou jwenn ki pi bon mwayen k ap pèmèt akonpayman l ap pote bay radyo kominotè yo rive bay pi bon rezilta. Se nan lide sa a, ki fè l pa sispann pran dispozisyon, devlope nouvo estrateji ak tout lòt kalte zouti ki pi adapte ak nouvo reyalite ak defi ki pa sispann antrave bon fonksyòman Mouvman radyo kominotè a. Fòmasyon yo pou kont yo sèlman pa sifi pou pote repons ak pwoblèm tout kalte Mouvman radyo kominotè a konnen tankou : kriz ekonomik, politik, ideyolojik, òganizasyonèl ak enstabilite ki se konsekans absans sèvis de baz yo anndan kominote kote radyo yo ye e ki lakoz travay akonpayman an vin pi difisil chak jou. Sou baz diferan konsta sa yo, ki pèmèt idantifye limit fòmasyon yo parapòt ak rezilta radyo yo ta dwe bay nan sèvis kominote yo, SAKS deside mete kanpe laboratwa sa a ki pral reponn ak yon minimòm bezwen pou radyo yo.

Yon pwosesis fòmasyon pou rive nan mete kanpe labroratwa a

Pou rive mete kanpe labratwa sa a, SAKS te òganize yon gwo fòmasyon sou tematik : « Teknik depanaj emetè », sou peryòd yon lane pou manm kèk radyo kominotè ki te genyen nivo ak motivasyon pou sa, ak manm kèk enstitisyon kolaboratè li. N ap raple, gwo rezon fòmasyon sila a, se te pèmèt SAKS ak radyo kominotè yo rive dispoze resous moun ki gen kapasite ak konpetans teknik nan nivo depanaj emetè, ak tout lòt materyèl teknik ki disponib nan radyo yo. Yon kapasite ak konpetans ki marande ak disponiblite diferan resous sa yo, pou pote kole nan rezoud diferan pwoblèm teknik radyo yo pa sispann konnen nan fonksyònman chak jou yo.

JPEG - 11.3 ko

Fòmasyon an te pèmèt yon dizèn manm radyo kominotè ak lòt enstitisyon, fanm ak gason ranmase konpetans nan sa ki gen pou wè ak depanaj ak enstalasyon emetè, dyagnostike osnon teste yon aparèy, « tune » ak enstale antèn, kontwole ak modile frekans elt.

Konsa, laboratwa teknik la, vin materyalize epi boukle gwo pwosesis fòmasyon ak akonpayman yo ki te dewoule sou peryòd yon lane a. Laboratwa sa a ekipe avèk tout yon seri materyèl nesesè pou fasilite travay la, tankou : « Power supply, Wattmetter, Frequence Mètre, Generator/Counter, Antenne, Oscilloscope, yon bwat zouti tout kalte, High resolution, emetè, elt. SAKS vle espas sila a tounen yon zouti anplis nan ranfòsman Mouvman radyo kominotè a. Sa ki pral ede radyo yo garanti yon pi bon fonksyònman nan sèvis y ap bay nan kominote yo. Yon espas kote materyèl radyo yo ap kapab repare nan tout sekirite. Mete sou sèvis reparasyon radyo kominotè yo pral kapab benefisye pa mwayen espas la, li pral sèvi tou mwayen pou kolekte epi rann disponib diferan kalte pyès teknisyen yo pral kapab gen bezwen pou rive byen fè travay yo.

Se fòmatè/enjenyè Dominiken Raphaël Mendez, ki te anime diferan seyans fòmasyon yo, jouk laboratwa teknik sa a rive kanpe SAKS. Yon kolaborasyon ki gen anpil enpòtans nan batay SAKS ap mennen pou pèmèt radyo yo fonksyonne sou yon baz ideyolojik, ekonomik ak teknik ki pi solid e ki makònen ak batay mas popilè a.

Site conçu et réalisé par AtelierWeb du Groupe Medialternatif
© Tous droits reservés - Mars 2012

Enstitisyon patnè SAKS
REFRAKA, PAJ, ICKL, PAPDA, POHDH, ITECA, SOFA

Enstitisyon ki apiye SAKS
Broederlijk- DelenWacc, Développement et Paix, IMS, UNESCO, AJWS, Entraide et Fraternité, Fokal

SAKS se  manm AMARC ak WACC.

Ang ri Richard Jules al riyèl Levasseur # 21 A- Delmas 75
Pòtoprens Ayiti W.I.- Bwat Postal 15639 - Petyonvil
Telefòn : (509) 2945-64 22 / 3170-6422 - Imèl: saks@saks-haiti.org